Sinus lift – podizanje poda sinusa

Podizanje poda sinusa ili sinus lift primenjuje se u slučajevima bezubosti u bočnim regionima gornje vilice, gde veoma često dolazi do resorpcije alveolarnog grebena i uvećanja zapremine maksilarnog sinusa na račun koštanog dela vilice, usled čega visina koštanog segmenta često nije dovoljna za ugradnju implantata. Hirurška metoda sinus lift je intervencija koja podrazumeva podizanje poda sinusa, uz ugradnju veštačke kosti, radi nadogradnje koštanog defekta i stvaranja dovoljne visine kosti – neophodne za ugradnju implantata.

Postoje dve metode sinus lifta:  

1) interni sinus lift – koji se radi tokom ugradnje implantata ukoliko nedostaje sasvim mala visina kosti);

2) eksterni sinus lift – koji se radi piezo aparatom (vidi više…), a nakon intervencije se mora sačekati 8 meseci kako bi se ugradio implantat.

Nakon izvršenog hirurškog zahvata, pacijentima je omogućeno da dobiju fiksne protetske radove, kao konačno rešenje problema, te da tako u potpunosti rehabilituju svoj zubni niz, bez mobilne proteze.

GALERIJA NAŠIH RADOVA

OPT snimak: Slika 1: stanje pre primene metode sinus lifta; Slika 2: stanje posle urađenog sinus lifta i ugradnje implantata