Šta je zubni implantat?

Zubni implantat je titanijumski vijak, koji se hirurški ugrađuje u viličnu kost, gde zamenjuje koren zuba koji nedostaje. Implantat se može ugraditi u gornju i donju vilicu, a tokom vremena stvara se čvrsta veza ugrađenog implantata s viličnom kosti.

Koje su prednosti ugradnje zubnog implantata?

Prednosti ugradnje zubnog implantata su:

  • očuvanje estetike lica;
  • funkcionalna rehabilitacija;
  • sprečavanje postepenog gubitka kosti na mestu izgubljenog zuba;
  • očuvanje preostalih zdravih zuba.

Kada se ugrađuju zubni implantati?

Zubni implantati se ugrađuju:

  • kada nedostaje jedan zub,
  • kada nedostaje više zuba,
  • kada nedostaju svi zubi.

Zubni implantat kod nedostatka jednog zuba

Kad nedostaje samo jedan zub, a okolni zubi su zdravi ili s malim ispunima – plombama,  ugradnja implantata na mesto prirodnog zuba predstavlja idealno rešenje. U takvim slučajevima izbegava se potreba za izradom keramičkih mostova, te brušenjem susednih zuba. Keramička krunica izrađena na samom implantatu potpuno estetski i funkcionalno zadovoljava pacijentove potrebe.

Zubni implantati kod nedostatka više zuba

Kada nedostaje više susednih zuba, ugradnjom dva ili više implantata u bezubom regionu, dobija se osnova za izradu fiksne nadoknade (mosta), čime se veoma uspešno eliminiše potreba za izradom parcijalne proteze.

Zubni implantati kod nedostatka svih zuba

Ugradnjom implantata tamo gde nedostaju svi zubi, bezube osobe ponovo mogu da osete zadovoljstvo i u funkcionalnom i u estetskom smislu, kao da ponovo imaju svoje prirodne zube. Ugradnjom više implantata u vilicu dobija se osnova za fiksni rad (most), pa se totalne proteze mogu zameniti fiksnim keramičkim mostovima.

Postoje, međutim, slučajevi kada kod bezubog pacijenta nema dovoljno koštanog tkiva za ugradnju većeg broja implantata, koji bi nosili fiksni rad, a preostalo tkivo ne obezbeđuje stabilnost totalne proteze. Tada postoji mogućnost za ugradnju manjeg broja specijalnih implantata, koji na sebi nose elemente za koje se zakači totalna proteza, što joj obezbeđuje stabilnost.

U našoj poliklinici ugrađuju se Ankylos implantati, i MegaGen implantati, koji ostvaruju visoke procente uspešnosti ugradnje, a pacijentima nude fantastična funkcionalna i estetska rešenja.

Pre ugradnje implantata, svaki pacijent se pažljivo  slučaj svakog pacijenta pažljivo se analizira. Tek na osnovu detaljnog pregleda, dobijanja podataka o postojanju hroničnih bolesti, alergija, kao i analizom OPT snimka vilica i 3D CT snimka, donosi se odluka da li se kod pacijenta mogu ugraditi implantati ili ne. Ugradnja se, naravno, vrši u saradnji s pacijentom i uz njegovu saglasnost.

GALERIJA NAŠIH RADOVA

1) Analiza 3D CT snimka i planiranje mesta gde će se postaviti implantati; OPT snimak – nakon ugradnje implantata

2) Cirkularni metalo-keramički most na implantatima, sa četiri ugrađena implantata.

3) Na mestima izvađenih zuba ugrađena su dva implantata i napravljene su metalo-keramičke krunice.

OPT snimci pacijenata kod kojih su ugradjeni implantati